Przejdź do treści

Aktualna lista obowiązujących obostrzeń epidemicznych

Rząd przedłużył do 31 stycznia br. obowiązywanie ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Poniżej publikujemy pełną listę aktualnie obowiązujących obostrzeń, w tym zasad regulujących pracę urzędów.

Praca urzędów

W urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym obowiązuje praca zdalna, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3-8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

Wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Do zadań tych zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

  • rejestracji stanu cywilnego; 
  • ewidencji ludności i dowodów osobistych; 
  • pomocy społecznej; 
  • świadczenia usług komunalnych; 
  • działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2; 
  • wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych; 
  • budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 
  • ochrony środowiska, w tym dotyczące: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów, wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów, decyzji o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz decyzji o odmowie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych, zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko 
  • korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej 
  • przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zasady dotyczące organizacji opieki i edukacji

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych od 18 stycznia uczą się stacjonarnie. Uczniowie klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie. Przedszkola i żłobki funkcjonują bez zmian. Dzieci pracujących rodziców mogą uczęszczać do żłobków lub przedszkoli. Organy prowadzące te placówki mogą je prowadzić, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach. Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie. Ograniczenia dotyczące życia społecznego Kultura Działalność placówek kultury w tym min. teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, jest zawieszona. Działalność bibliotek jest możliwa przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.

Transport publiczny

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób. Limit liczby pasażerów wynosi: – 50% liczby miejsc siedzących, albo – 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Uroczystości religijne

W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Zgromadzenia publiczne

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Spotkania prywatne W imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą. Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych.

Zakazem prowadzenia działalności objęte są kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Zakaz nie dotyczy sportowych klubów tanecznych.

Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.

źródło: https://samorzad.pap.pl